iVolkak

iVolkak

Sensus navigoinnin aktivointi

Myös Sensus navigoinnin aktivoinnit onnistuvat. 
P3 alustaiset (V40, S/V/XC60, V/XC70, S80) hinta 300€

SPA alustaiset (XC60, S/V90, XC90)

hinta 400€